Kết quả xổ số Max 3D

Max 3D » Max 3D 16/01/2023

Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00563 - Thứ 2 ngày 16/01/2023

G.1 498368
G.2 397862509007
G.3 766586939060685634
G.KK 812970808116612547887281
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 498 368 1.000.000
G.2 397 862 509 007 350.000
G.3 766 586 939 060 685 634 210.000
G.KK 812 970 808 116 612 547 887 281 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Max 3D » Max 3D 13/01/2023

Kỳ quay thưởng: #00562 - Thứ 6 ngày 13/01/2023

G.1 595678
G.2 415586162258
G.3 264002233222464346
G.KK 303587331905151889517625
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 595 678 1.000.000
G.2 415 586 162 258 350.000
G.3 264 002 233 222 464 346 210.000
G.KK 303 587 331 905 151 889 517 625 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Max 3D » Max 3D 11/01/2023

Kỳ quay thưởng: #00561 - Thứ 4 ngày 11/01/2023

G.1 628378
G.2 284649481250
G.3 335353920489185663
G.KK 332017729194586389459043
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 628 378 1.000.000
G.2 284 649 481 250 350.000
G.3 335 353 920 489 185 663 210.000
G.KK 332 017 729 194 586 389 459 043 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Max 3D » Max 3D 09/01/2023

Kỳ quay thưởng: #00560 - Thứ 2 ngày 09/01/2023

G.1 094855
G.2 890388248789
G.3 660389693124944906
G.KK 221960016691190254843257
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 094 855 1.000.000
G.2 890 388 248 789 350.000
G.3 660 389 693 124 944 906 210.000
G.KK 221 960 016 691 190 254 843 257 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Max 3D » Max 3D 06/01/2023

Kỳ quay thưởng: #00559 - Thứ 6 ngày 06/01/2023

G.1 067078
G.2 665975539952
G.3 492125210433221998
G.KK 107660234124037045040956
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 067 078 1.000.000
G.2 665 975 539 952 350.000
G.3 492 125 210 433 221 998 210.000
G.KK 107 660 234 124 037 045 040 956 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Max 3D » Max 3D 04/01/2023

Kỳ quay thưởng: #00558 - Thứ 4 ngày 04/01/2023

G.1 376297
G.2 406789108398
G.3 986779344873406696
G.KK 245370916920875892806098
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 376 297 1.000.000
G.2 406 789 108 398 350.000
G.3 986 779 344 873 406 696 210.000
G.KK 245 370 916 920 875 892 806 098 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Max 3D » Max 3D 02/01/2023

Kỳ quay thưởng: #00557 - Thứ 2 ngày 02/01/2023

G.1 960261
G.2 771698701214
G.3 339634111798247587
G.KK 117718606371617560352303
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 960 261 1.000.000
G.2 771 698 701 214 350.000
G.3 339 634 111 798 247 587 210.000
G.KK 117 718 606 371 617 560 352 303 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

XEM THÊM MAX 3D (7 Kỳ)

Mở rộng